Para publicar

Envío de traballos

Para o envío de traballos ou calquera consulta sobre o seu contido utilizar o correo electrónico de Educación Editora educacion.editora@educacioneditora.org

Só serán aceptados para revisión os traballos enviados xa listos para a sua publicación directa, e que sigan por tanto todaslas nosas normas e orientacións (Ver instrucciones para autores).

Os traballos deben ser enviados como arquivo non comprimido adxunto a unha mensaxe de correo electrónico no que deben figurar:

  1. Os nomes e apelidos completos de todoslos autores e o título do traballo.
  2. O correo electrónico e enderezo postal do autor de contacto.

Despois de haber recibido o traballo enviaremos un correo electrónico como acuse de recibo.